این آجر برای ساخت و اجرای سقف مورد استفاده قرار می گیرد