1- گارانتی محصولات شرکت از تاریخ حداکثر یک ماه می باشد.

2- اشکال یا ایراد کالا باید از جانب مشتری حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ تحویل اطلاع رسانی شود.

3- وجود 3 درصد ضایعات در بخش آجر قابل قبول و طبیعی می باشد.

4- جایگزینی آجرهای معیوب بر اساس تعاریف استاندارد آجر صورت خواهد گرفت. در صورت عدم توافق بر جایگزین کردن ، بر حسب میزان و تعداد آجرهای معیوب مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

5- مدت زمان تعویض کالای معیوب از زمان اعلام شکایت مشتری تا بازدید کارشناس مربوط از کالا و بعد مسافت متغیر خواهد بود. لذا از صبر و شکیبایی مشتری گرامی کمال امتنان را داریم.